ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานวิจัยและวิชาการ จำแนกตามรูปแบบงานวิจัย
# ผลงานวิจัย รูปแบบงานวิจัย
1 The Model for Use of Chemicals by Sugarcane Farmers for Reducing Health and Environmental Impacts in Thailand. การวิจัยเชิงคุณภาพ