ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผลงานวิจัย วิชาการและผลงานอื่นๆ ย้อนหลัง 3 ปี
# ผลงานวิจัย ประเภทผลงานวิจัย
Proceedings ผลงานวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
1 Seagrape Extract Caulerpa lentillifera) Prevents Dopaminergic Neuronal Cell Loss by Attenuating Oxidative Stress Apoptosis Via the Nrf2/ARE Pathway close check close close
2 Selection of single chain fragment variable (scFv) antibodies binding to cholangiocarcinoma protein antigens from a phage display library close check close close
3 Sulfated Galactans Promote Expression of Type II Collagen and Aggrecan in a Human Chondrocyte Cell Line close check close close
4 The Model for Use of Chemicals by Sugarcane Farmers for Reducing Health and Environmental Impacts in Thailand. close close check close
5 GroEL Chaperonin-Based Assay for Early Diagnosis of Scrub Typhus close close close check
6 ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล. close close check close
7 การทำนายระดับผลการเรียนของนักศึกษาพยาบาลด้วยวิธีห่วงโซ่มาร์คอฟ. close close check close
8 Osteopontin induces osteogenic differentiation by human periodontal ligament cells via calcium binding domain–ALK-1 interaction. close close close check