ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
# ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน ประเภทบุคลากร สายงาน
1 นาย ธชา ศรีนวลขาว ข้าราชการ สายสอน newSubDepName2
2 ดร. วนัสรา เชาวน์นิยม - อาจารย์ประจำ สายสอน
3 ผศ.ดร. ปณิธาน กระสังข์ รองคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
4 อาจารย์ ดร. ทวีเดช หมื่นภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
5 อาจารย์ ดร. จิราพร ไทยเจริญ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
6 อาจารย์ ดร. รังสฤษฎ์ สุนัน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
7 รศ.พ.อ.ดร. ถวัลย์ ฤกษ์งาม รองคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ
8 อาจารย์ ดร. สุนทรี กุลกีรติยุต ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำ